Υλη Εξετάσεων + Ημερομηνίες E REGULAR

Written test: 30/5/24  4:30-6:30

Oral test: 31/5/24  7:30-8:30

Ύλη:

Γραπτά: Real English: Units 8-9-10-11-12

Grammar: Gerunds – Infinitives – Bare Infinitive – Causative form – Conditionals – Wishes – Reported Speech – Passive Voice.

Orals: Real English: Units 7-8-9-10-12