Ύλη για A Regular Final Test 2024

Γραπτά: Να διαβάσω από το Luke & Myla 1, Student’s – Companion – Workbook  τα Units 16-25. *Να ξέρω πολύ καλά τα κείμενα.

Grammar: Από το My Grammar Book 1 Lesson: Welcome, Units 1 ,2 ,3 ,4, 5 ,6 ,7 ,8, 9, 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,22

Προφορικά: Nα διαβάσω πολύ καλά όλα τα κείμενα από το  Luke & Myla 1 Student’s Units 16-25.