Ύλη για B Junior Final Test 2024

Γραπτά: Nα διαβάσω από το “Top Team” το Student’sWorkbookCompanion τα μαθήματα 21-30, τα Stories και   Review’s 5 & 6. Nα ξέρω πολύ καλά τα κείμενα.

Προφορικά: Να διαβάσω από το Student’s πολύ καλά τα κείμενα από τα μαθήματα 16-30,  και όλα τα Stories.