Ύλη D Regular: Final Test 2024

Γραπτά: Mindset: Lessons 9-12.

Grammar: passive voice, reported speech, conditional sentences, gerund- infinitive, wishes.

Προφορικά: Τα κείμενα από τα μαθήματα 7-12 από το Mindset.