22/9/23 Β REGULAR 1

Grammar

Unit 1: p. 6-7 -> by heart

H/W-> Να κλιθεί το cry στο ντοσιέ κατάφαση-άρνηση- ερώτηση στο S. Present

H/W ex. 4,5,6

GREAT EXPECTATIONS

Dictation + by heart

  1. famous writer= φημισμένος συγγραφέας
  2. popular= δημοφιλής
  3. empire= αυτοκρατορία
  4. show=δείχνω
  5. worry= ανησυχώ
  6. important= σημαντικός
  7. change= αλλάζω
  8. agree= συμφωνώ

p. 4-> to study