8/12/23 B REGULAR 1

GRAMMAR

Irregulars: get-hurt -> dictation & by heart

χρονική αντικατάσταση στους 4 χρόνους στο he το get

Unit 5-> by heart

κυκλώσαμε το past continuous στο φυλλάδιο χρόνων-> by heart

ex 4,5,6,7,8,9,10 p. 40-42-> H/W